Click a pigeon with red bandnumber to go deeper into the pedigree
06-1436651
Blue Bar
de 367

Blue Bar
superkweekduif

Blue Bar
heeft zere goed gevlogen als jonge duif
94-1969266
[is ouder]


94-1969280
[is ouder]


Kleine Koen
Vandenabeele

Blauwe Gaby 103
Vandenabeele
Blue Bar
= Blauwe Gaby 103
1e Ablis 11193 d
1e Lorris 324 d
1e Rambouilet 414 d
1e Ablis 8307 d
3e Lorris 7428 d
3e P.Maxence 3175 d
6e Rambouilet 8061 d
4e Chantilly 4290 d
Kleinzoon Wittenbuik
Blauw 338
Vandenabeele
Blue Bar
Uit jonge Picanol x
dochter Kleinen.
95-5566581
Smarthy


93-2634641Dochter Schallie

<< Back